โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิชญาวี จันทะคัต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุจิตรา ศรีจิตรานนท์
ครูผู้ทรงคูณค่า