โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปรียนุช ขันธ์ดวง
พนักงานราชการ

จามิกร ณ กาฬสินธุ์
ครู คศ.1