โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

จามิกร ณ กาฬสินธุ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปรียนุช ขันธ์ดวง
พนักงานราชการ