โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพวงเพ็ชร รัตนางาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ