โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประมวล อรรคพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติทัต ไชยบุญ
ครู คศ.3

นางระพีพร กมลศิลป์
ครู คศ.3