โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประมวล อรรคพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางระพีพร กมลศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวนวพร โชติจำลอง
ครูอัตราจ้าง