โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมควร เหมนวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย