โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโคกศรีเมือง เรื่อง เผย แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคาร 324 ล./ 55 ข ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์) และอาคาร หอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยา ศาสตรจุฬภร
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโคกศรีเมือง เรื่อง เผย แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคาร 324 ล./ 55 ข ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์) และอาคาร หอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยา ศาสตรจุฬภร
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทุกก
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
ครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับการประเมินขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ของ ก.ค.ศ. วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง จัดโครงการพัฒนาศั
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนโคกศรีเมือง นำโดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เส
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมกับคณะครูจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมความกตัญญู กตเวที ต่อครูอาจารย์แก่นักเรียนและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในการนี้ได้ประกอบพิธีมอบทุน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2565 ปีแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้คณะครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามแนวทางของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโคกศรีเมือง รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยผู้อำนวยการพิกุลทอง นาสมตรึก ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุตคล พร้อมด้วยนางศิริพร วรรณหอม และนายไวยวิทย์ มูลทรั
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง จัดประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนิคม อรรคอำนวย โรงเรียนโคกศรีเมือง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมร
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
24 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือเนตรนารี จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับว
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเมือง พร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จาก สพม.กาฬสิ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลง PA เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติแกคณะครู โดยมีนายพูณศิลป์​ อ่อนไสย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ เป็นวิทยากร การด
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64