โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมร
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคกศรีเมือง โดยนายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
24 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือเนตรนารี จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับว
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเมือง พร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จาก สพม.กาฬสิ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลง PA เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติแกคณะครู โดยมีนายพูณศิลป์​ อ่อนไสย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ เป็นวิทยากร การด
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
4 พฤศจิกายน 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 โดยมีนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางศิริพร วรรณหอม นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสิน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครู จัดประชุมเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกศรีเมือง ผู้นำชุมชน อสม.ตัวแทน ร.พ.สต
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมคณะครูได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง สภานักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมประจำตำบล โรงเรียนโคกศร
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนโคกศรีเมือง ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมอบรมสภานักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
โรงเรียนโคกศรีเมืองและคณะครู ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/256
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
การประชุมการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC) กระบวนการและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิถีพุทธ สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด ณ หอประชุม โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64