โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission) : 1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม และจริยธรรม
                             2.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
                             3.พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                             4.พัฒนาระบบการบริหาร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์

เป้าประสงค์(Goal) : 1.นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ตามวัฒนธรรมไทย
                              2.นักเรียนมีความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์การเรียน ตามมาตรฐานสากล
                              3.นักเรียน ครู และบุคคลากร ปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิขพอเพียง
                              4.โรงเรียนมีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ