โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน  :  "สุโข ปญญา ปฏิลาโภ" ความสุขเกิดจากปัญญา

วิสัยทัศน์ : พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานสากล พัฒนาครูให้มีความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพครู ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ