โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโคกศรีเมืองประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่  17  มีนาคม  2526  
เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ที่โคกดงเปลือย บ้านสวนโคก  หมู่ที่ 13 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีพื้นที่ 130 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  28  กิโลเมตร

เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มีนักเรียนจำนวน 2  ห้องเรียน นักเรียน 106  คน 
มีนายนิคม  อรรคอำนวย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกมลาไสย รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
วันที่ 17  พฤษภาคม  2527  กรมสามัญศึกษา  แต่งตั้งให้นายนิคม  อรรคอำนวย  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ  2526  โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาฯ  777,500  บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  1  หลัง บ้านพักครู  1  หลัง  มูลค่า  327,000  บาท  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  มลค่า  78,000  บาท  ห้องน้ำนักเรียน  6  ที่   1  หลัง จำนวน  70,000  บาท  วันที่  26  มิถนายน  2527  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2527  มีนักเรียนจำนวน  80  คน  

ในปีการศึกษา  2560  ดร.อุดม  กัสมัง  ย้ายจากโรงเรียนบ่แก้วเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2560

   ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน  21  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครู  12  คน 
พนักงานราชการ  4  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน ครูผู้ทรงคุณค่า  1  คน  
และพนักงานบริการ  1  คน
  
ในปีการศึกษา  2560  มีห้องเรียนจำนวน  6  ห้องเรียน 1-1-1/1-1-1  มีนักเรียนจำนวน  120  คน